Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

תנאי שימוש

ברוכים הבאים לאתר חברת טרייל-אין פארמה, חדשנות עולמית ברפואת הסרטן.

לפני תחילת השימוש, אנא עיינו בקפידה התנאי השימוש.

במהלך קריאה של אתר זה וגלישה בו הרי זו הסכמתך לתנאי השימוש והגבלת הפרטיות המופיעים להלן:

אתר החברה

 • המידע המופיע באתר טרייל-אין פארמה הוא מידע כללי בלבד, ואין לראות בו בדרך כלשהי ייעוץ רפואי או המלצה לטיפול.
 • השימוש באתר טרייל-אין פארמה אינו מהווה תחליף לחוות דעת מקצועית או לטיפול רופא מוסמך.
 • באם הנך חולה, אנו ממליצים על פניה לרופא המטפל לצורך קבלת אבחנה וייעוץ. בכל מצב חירום, אנו ממליצים להיוועץ בשירותי ההצלה המוסמכים באופן מיידי, רופא מטפל או בית החולים הקרוב.
 • אתר טרייל-אין פארמה אינו ממליץ כל טיפול, מוסד, רופא, מוצר או הליך רפואי אשר מוזכרים בו.
 • מידע באתר משתנה ומתעדכן באופן תדיר, אנו עושים כל מאמץ להציג מידע מדוייק, אמין ומעודכן, עם זאת אתר טרייל-אין פארמה אינו יכול לערוב מפני שגיאות העשויות ליפול בתכנים המפורסמים בו.
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויים כאלו ואחרים באתר, על פי שיקולה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת מראש, במידה ושינויים אלו אינם מקובלים עליך תוכל להפסיק לבקר באתר, המשך גלישתך באתר מהווה הסכמה לתנאים אלו.
 • בכל מקרה של אי בהירות או שגיאה, אנא פנו ישירות להנהלת האתר לקבלת הבהרות נדרשות.

השרות המוצע

 • השירות הניתן באמצעות האתר משתנה על פי המקרה הרפואי עם דגש מיוחד על מתן חוות דעת נוספת מרחוק לגבי אפשרויות אבחון וטיפול או מתן רשימות של תרופות רפואיות מקומיות אנשי מקצוע אשר עשויים לקבל חולים חדשים.
 • השירות הינו מרחוק ולכן מוגבל במידה מסויימת היות ואינו כולל מראה פיזי ולכן מתמקד בהערכה או בהמלצה של אפשרויות המחקר או הטיפול. ההחלטה להתמקד באבחון, המלצת הטיפול, או שניהם, מוטלת על הרופא המטפל.
 • עם קבלת תוצאות הבדיקה, בחירת הטיפול שמורה לחולה ותעשה בהתייעצות של החולה עם האונקולוג המטפל שלו על דו"ח הממצאים.
 • יובהר כי דוח הממצאים אינו מהווה ואין לראות בו כחוות דעת רפואית ו/או המלצה טיפולית או רפואית וכי הממצאים המפורטים בו אינם מבטיחים יעילות או בטיחות טיפולית. דו"ח הממצאים משמש אך ורק לשם הצגת הערוצים בהם ניתן להיחשף לתרופות שאינן במסגרת סל שירותי הבריאות של ישראל או של קופות החולים, בפני הלקוח.
 • למען הסר ספק יובהר כי הסדר בו הממצאים רשומים בדו"ח הממצאים לא מצביע על דרוג עדיפות או חשיבות כלשהם.
 • הלקוח ישתף פעולה עם החברה ככל הנדרש בכדי לאפשר לחברה לספק את השירותים נשוא ההסכם. מבלי לגרוע מכלליות האמור, הלקוח מתחייב בזאת לספק לחברה את כל המידע, המסמכים, הפרטים והחומרים הנחוצים לה על מנת לספק את השירותים בצורה הטובה ביותר.
 • יובהר כי השירותים ניתנים בהתאם לחומרים שנתקבלו על ידי הלקוח ומתוך הנחה שהפרטים שניתנו הינם פרטים אמיתיים, מדויקים והמעודכנים ביותר. במידה ויתגלה על ידי החברה כי חסרים פרטים מהותיים בתיקו של הלקוח, החברה תיצור קשר עם הלקוח או האונקולוג המטפל לצורך השלמת החוסרים, דבר שעלול להאריך את זמן המצאת הדו"ח מעבר לזמן הנקוב
 • לצורך ביצוע התחייבויותיה ומתן השירותים לפי הסכם זה תהא החברה רשאית להיעזר בשירותיהם של קבלני משנה, יועצים חיצוניים ונותני שירותים מתאימים, לפי שיקול דעתה

סודיות רפואית ושמירת המידע

 • עם שימושך באתר זה, הרי הינך מסכים ומאשר לחברה לאסוף ולשמור את כל המידע והנתונים שמסרת. הינך רשאי לבקש מהחברה להחזיר ו/או להשמיד את המסמכים שמסרת והחברה תעשה כן תוך 3 ימים מבקשתך.
 • החברה מאשרת בזאת כלפי הלקוח כי ידוע לה שבמהלך מתן שירותיה ללקוח, כמשמעותם בהסכם, נחשפת בפניה ומגיע לידיעתה מידע אישי בעל רגישות גבוהה. המידע יכול להימסר לחברה על ידי הלקוח, או מי מטעמו, או על ידי צד שלישי, או להיאסף על ידי החברה, או מי מטעמה, בהתאם להרשאות שינתנו לפי הסכם זה.
 • ידוע לחברה כי קיימת חשיבות רבה, לרבות מכוח חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 לאבטח את המידע כראוי, לשמור עליו מפני שימוש בלתי חוקי או בלתי מורשה ולקיים לגביו סודיות מלאה ודיסקרטיות הנדרשת לשם כך.
 • מהטעם האמור מתחייבים יחסי אמון ברמה גבוהה בין החברה לבין הלקוח. לכן, מתחייבת החברה לשמור על המידע המועבר לידיה באופן מאובטח כפי שמקובל לשמור מידע מסוג זה, כל עוד מצוי בחזקתה, וכן לא להעביר מידע זה לכל גורם שאיננו חלק מהליך מתן השירותים של החברה.
 • יובהר כי לחברה אין כל אחריות לגבי רמת אבטחת המידע הנהוגה אצל קבלני המשנה של החברה, כפי שמפורטים לעיל.

הגבלת אחריות

 • השירותים ניתנים ללקוח כפי שהם ("AS IS") וללא אחריות ו/או הבטחה מכל סוג, בין אם מפורשת או מכללא ו/או מכוח דין (ככל שהדין החל מרשה זאת). ככל שמתיר זאת החוק ובהיקף המרבי אותו הוא מתיר, החברה אינה נותנת כל הבטחה ולא תישא באחריות, כולל בין היתר ומבלי לגרוע בנוגע לסחירות (Merchantability), הפרת זכויות, התאמה למטרה מסוימת (Fitness for Particular Purpose) ו/או השגת תוצאות או פתרונות. החברה אינה מבטיחה ו/או נותנת מצג כלשהו בנוגע לשימוש בשירותים, ו/או שימוש בתוצאות או במסקנות שנובעות מהשירותים שסופקו. אין החברה אחראית ו/או נותנת מצג כלשהו לדרך בה יחליט הלקוח לעשות שימוש בדו"ח הממצאים ואין היא אחראית או נותנת מצג כלשהו בגין ניסויים קליניים שישתתף (ככל שישתתף) ו/או בגין שימוש, אי שימוש או אופן השימוש בתרופות שהוזכרו בדו"ח הממצאים (ככל שישתמש בתרופות אלה). הלקוח הינו האחראי הבלעדי לנקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים ו/או המומלצים לדעתו להגן על-עצמו מפני תביעות, נזקים, אבדן ו/או סכנה העלולים לעלות כתוצאה ו/או בקשר עם שימושו ו/או הסתמכותו על השירותים ו/או כל חלק מהם.
 • בנוסף ומבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר, למען הסר ספק, כי השירותים היחידים שהחברה אחראית להספקתם הינם אלה המפורטים במפורש בסעיף ה"שרות המוצע" לעיל. יובהר כי מציאת מחקר/ניסוי קליני או תרופה במסגרת טיפול חמלה רלוונטיים ללקוח עצמו, שלא נמצאו על ידי החברה בחיפושיה לפי הסכם זה, לא יהיה בהם כדי לגרוע מאיכות השירותים ו/או להוות הפרה של הסכם זה.
 • מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בכל מקרה לא תהיה החברה אחראית, לפי דיני הנזיקין, החוזים או כל דין אחר, בגין נזקים עקיפים או תוצאתיים, או בגין אובדן לקוחות או הזדמנויות, הפסד הכנסה, הפסד רווחים בגין מכירות צפויות או השקעות שיווקיות, אבדן מוניטין וכדומה, אף אם ידעה על האפשרות שיגרם הנזק.
 • ככל שלמרות האמור לעיל תימצא החברה אחראית מסיבה כלשהי בקשר עם ההסכם, אחריותה הכוללת של החברה, קבלני המשנה שלה וכל מי מטעמה, כלפי הלקוח וכל מי מטעמו, ביחס לכל התביעות והטענות של הלקוח, העולות מנשוא הסכם זה או הקשורות אליו, בכל עת, בחוזים, בנזיקין או בכל עילה אחרת, לא תעלה חבותה של החברה על מחצית מסכום התשלומים ששולמו בפועל על ידי הלקוח לחברה לפי הסכם זה.

שימוש בתכני האתר

 • כל זכויות היוצרים של התכנים המופיעים באתר הינן של אתר טרייל-אין פארמה. אין לעשות שימוש בכל תוכן המופיע באתר בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש ממערכת אתר טרייל-אין פארמה.

אנו מתירים את כל השימושים שהותרו בחוק זכויות יוצרים התשס"ח-2007.

בכל שאלה נוספת – אנחנו כאן!

בברכת רפואה שלמה,

טרייל-אין פארמה

כדי לבחון התאמה לשירות
אנחנו צריכים לדבר

שיפור הצלחה טיפולית, הארכת חיים ואיכות חיים הם העסק המרכזי שלנו. אנו מנגישים ומרחיבים את הטיפולים האונקולוגיים מעבר לטיפולים הסטנדרטיים, עם אפשרויות הטיפול המתקדמות והחדשניות ביותר בעולם, בהתאמה אישית למצבו הרפואי הספציפי של חולה סרטן ובתמיכת אונקולוגים בכירים מהשורה הראשונה בארץ ובעולם.

קטגוריות המאמרים

קטגוריות המאמרים

נושאים נפוצים